Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

1. Úvodní ustanovení

1.1 Pro potřeby těchto zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů (dále jen "zásady" nebo také "zásady ochrany osobních údajů" se rozumí:

 • provozovatelem společnost Model Servis Berka s.r.o., IČ: 28680324 DIČ: CZ28680324, se sídlem Vnislavova 358/4, Liberec 14, 46014, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen "provozovatel" nebo také "správce osobních údajů" nebo také konzultant v oblasti ochrany osobních údajů);
 • odpovědnou osobou provozovatele Kamil Berka, e-mail: , telefonní číslo: +420 (dále jen "odpovědná osoba");
 • osobním údajem každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • správcem osobních údajů provozovatel;
 • subjektem údajů je fyzická osoba spotřebitel či fyzická osoba podnikající, k níž se osobní údaje vztahují;
 • zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje;
 • zpracováním osobních údajů jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení;

1.2       Správce osobních údajů těmito zásadami ochrany osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

1.3       Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl nebo osobní údaje, které správce osobních údajů získal na základě plnění objednávky subjektu údajů.

1.4       Správce osobních údajů zpracovává pouze osobní údaje subjektu údajů nezbytné pro plnění smlouvy.

1.5       Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány pouze správcem osobních údajů. Ke zpracovaným osobním údajům má přístup pouze správce osobních údajů.

 

2. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

2.1       Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění kupní smlouvy mezi provozovatelem a subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • oprávněný zájem správce osobních údajů na poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.2       Účelem zpracování osobních údajů je:

 • plnění kupní smlouvy;
 • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
 • marketingové a obchodní nabídky zboží provozovatele;
 • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce osobních údajů (oprávněný zájem).

2.3       Zpracování osobních údajů subjektu údajů započne odesláním objednávky provozovateli subjektem údajů.

2.4       Subjekt údajů je povinen pro účely uzavření kupní smlouvy poskytnout osobní údaje, v opačném případě není možné kupní smlouvu mezi provozovatelem a subjektem údajů uzavřít.

2.5       Subjekt údajů je povinen poskytnout provozovateli pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

2.6       Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně, a také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost.

2.7       Správce osobních údajů uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi provozovatelem a subjektem údajů a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu, a to po dobu 36 měsíců od ukončení smluvního vztahu;
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 24 měsíců, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.8       Správce osobní údaje subjektu údajů vymaže po uplynutí doby uschovávání osobních údajů.

2.9       Příjemcem osobních údajů je:

 • osoba podílející se na dodání zboží nebo podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy;
 • osoba zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
 • osoba zajišťující marketingové služby.

2.10      Správce osobních údajů nebude osobní údaje předávat žádným třetím osobám, ani do třetí země, tj. do země mimo EU, nebo mezinárodní organizaci.

2.11      Správce osobních údajů je povinen přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a dále je povinen přijmout technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

2.12      Správce osobních údajů je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

2.13      K osobním údajům subjektu údajů má přístup pouze správce osobních údajů a jím pověřené osoby.

 

3. Práva subjektu údajů související se zpracováním jeho osobních údajů

3.1       Subjekt údajů má za podmínek stanovených GDPR právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR;
 • opravu poskytnutých osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR;
 • vznesení námitky proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na doručovací adresu sídla správce uvedený v čl. I bod 1.1 písm. a. těchto zásad ochrany osobních údajů.

3.2       Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce osobních údajů zpracovává na základě jiného právního předpisu (bez nutnosti souhlasu), tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech.

3.3       Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

3.4       Pokud se subjekt údajů domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména, jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je subjekt údajů oprávněn:

3.6       Pokud subjekt údajů uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické podobě, provozovatel mu požadované údaje poskytne rovněž v elektronické podobě, ledaže subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informace.

3.7       Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1       Subjekt údajů odesláním objednávky provozovateli potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

4.2       Subjekt údajů vyjadřuje souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na e-shopu, resp. zaškrtnutím souhlasu subjekt údajů potvrzuje, že se se zásadami ochrany osobních údajů seznámil a přijímá je v celém rozsahu.

4.3       Subjekt údajů vyjadřuje souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů dobrovolně, svým jménem a provozovatel jeho činnosti nijak neřídí.

4.4       Provozovateli je umožněno podle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, údaje poskytnuté subjektem údajů využít k přímému marketingu v rámci smluvního vztahu mezi provozovatelem a subjektem údajů. Tato marketingová sdělení se budou týkat pouze obdobného zboží provozovatel. Subjekt údajů zároveň v každém takovémto obchodním sdělení nalezne možnost bezplatně se odhlásit z odběru těchto sdělení.

4.5       Web provozovatele: www.model-servis.cz využívá textové soubory cookies, které slouží k zapamatování preferencí a úkonů subjektu údajů, které na e-shopu provedl a subjekt údajů tak tyto údaje nemusí znovu po určitou dobu zadávat. Soubory cookies probozovatele samy o sobě neidentifikují jednotlivý subjekt údajů, identifikují pouze zařízení, které používá a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Subjekt údajů může vypnout či omezit možnost užívání cookies ve svém prohlížeči. Pokud tak subjekt údajů učiní, nebude moci využívat všech funkcí, které nabízí webové stránky provozovatele.

4.6       Správce osobních údajů je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Správce osobních údajů novou verzi zásad zveřejní na svých internetových stránkách a novou verzi také zašle na e-mailovou adresu subjektu údajů, pokud ji subjekt údajů správci poskytl.

4.7       Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi provozovatelem a subjektem údajů jsou příslušné české soudy a právní vztahy se budou řídit právním řádem České republiky.

4.8       Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookies. Rozumím a souhlasím.
Nahoru